Tipsa en vän om den här sidan!

Helium

Helium får ballonger att flyga

Helium har till synes en ganska god lyftkraft. Det här är inget vi rekommenderar att någon provar - det är garanterat livsfarligt..

Världens näst lättaste ämne

Helium, He, är jordens näst lättaste ämne. Det är bara vätgas som är lättare. Men på grund av vätgasens lättantändlighet använder man numera bara helium i ballonger, sk "ballonggas", eller "ballonghelium".

Helium lyfter ballongen

Eftersom helium är lättare än luft så flyger ballongen så länge den är heliumfylld. Livslängden på en heliumfylld ballong är vanligen 8-12 timmar, större ballonger håller längre men bör fyllas på då och då för att behålla sina egenskaper.

Under alla omständigheter är heliumballonger magiska, de fängslar sin publik och sprider glädje, var de än flyger!

Vi kan leverera ballonghelium över hela Skandinavien. Minsta kvantitet som vi kan leverera är 40 liter. Beroende på vart i Sverige jippot är så behöver vi beställningen senast 5 dagar före leverans. Vid beställning senare än 5 dagar i förväg kan en expresskostnad tillkomma.

Vid hyra av ballonggasflaska gäller följande:

Prislista

Heliumflaskor levereras i ett antal olika storlekar:
Helium 50 Liter, innehåller 9,0 kubikmeter helium. Pris/flaska 3.290:-
Helium 20 liter, innehåller 3,6 kubikmeter helium. Pris/flaska 1.695:-
Helium 10 liter, innehåller 1,8 kubikmeter helium. Pris/flaska 1190:-

Dom första 7 dagarnas hyra ingår i priset, därefter debiteras 7: - per dag och flaska. Ansvaret för att gasflaskan återlämnas inom 14 dagar eller överenskommen tid vilar på kunden. Detta gäller även om hämtning av gasflaskan/flaskorna är beställd.

Om ni behöver en ballongasventil för att fylla era latexballonger så kan ni låna en sådan av Ballonger & Sånt AB

Ej återlämnad ventil debiteras med 600:-
Moms tillkommer på alla priser.

Helium upptäcktes 1868

Helium sågs första gången av den franske astronomen Pierre-Jules-César Janssen under en solförmörkelse 1868, då han upptäckte en ny linje i solspektrat. Helium fick senare sitt namn av Eduard Frankland och William Ramsay efter grekiskans helios (=solen).

Egenskaper hos helium

He eller helium, är atomslag nummer två i det periodiska systemet. Som grundämne är det en färg och luktlös ädelgas. Helium har den lägsta kokpunkten av alla grundämnen och endast vid höga tryck kan helium göras flytande eller fast. Helium har den lägsta smältpunkten av alla grundämnen och kokpunkten är väldigt nära den absoluta nollpunkten (minus 273.15 grader celcius). Helium utvidgar sig vid avkylning och dess värmeledningsförmåga är enorm. Helium är det enda ämne som vid normalt tryck inte blir fast form vid avkylning. Det krävs att trycket ökar. Heliums densitet vid kokpunkten är väldigt hög vilket innebär att flytande helium expanderar enormt vid övergången från vätskefas till gasfas. Helium är en inert gas som normalt inte reagerar med andra ämnen. De tycks ändå ha en svag tendens till jonbildning. Heliumdifluorid HeF2, har studerats.

Användningsområden

Ballonger & sån't - Tel 08-650 99 55

Vi kan ballonger!

Helium används som skyddsgas vid svetsning och lödning, som kylmedel för kärnreaktorer och som skyddsgas vid framställning av kiselkristaller. En stor mängd helium har på sistone använts vid avfyrning av rymdraketer och för avstötning av bärraketerna. Eftersom helium till skillnad mot väte inte är explosivt används numera helium i ballonger. Användningen av ballonger har ökat mycket, t.ex för annonserig. Ballonger används också som bärare av varningssystem för kryssningsrobotar. Även vid forskning av ozonskiktet använder man ballonger.

Var finns helium?

Näst väte är helium det vanligast förekommande ämnet i universum. Helium förekommer i stor omfattning i heta stjärnor. I solen, andra stjärnor och i vätebomber slås vätekärnor ihop till helium under utvecklande av enorma energimängder. Heliums förekomst i luft är 5ppm.

Heliumframställning

Helium utvinns ur naturgas som alltid innehåller spår av heliumgas. Proceduren för framställning upptäcktes 1918 i USA och går i princip ut på att man kyler naturgasen till en viss temperatur då den övergår i fast (flytande) form. Heliumgas kan inte göras fast genom nedkylning utan enbart genom tryck, vilket gör att den går att separera på detta vis. Genom att senare utsätta gasen för tryck får man alltså även heliumgasen att uppnå fast form. Idag framställs ungefär 5 000 ton gas varje år, vilket är en nedgång från toppåret 1968 då det framställdes fem gånger mer, runt 25 000 ton.


Ballonger & sån't - Tel 08-650 99 55

Vi kan ballonger!

Farliga egenskaper hos helium

Risk för kvävning. Symptomen kan även omfatta förlamning/medvetslöshet. Kvävning kan inträffa utan förvarning. Vid stora utsläpp inomhus kan helium vara kvävande genom att den undantränger och ersätter luftens syre. Risk för söndersprängning av utrustning. Helium förvaras under högt tryck i gasflaskan och endast utrustning avsedd för detta tryck får anslutas till heliumflaskans utlopp.


Ballonger & sån't - Tel 08-650 99 55

Vi kan ballonger!

Första hjälpen och vid brand

Vid inandningsbesvär, för ut personen i friska luften. Ge konstgjord andning om andningen upphört. Se till att den skadade hålls varm och i stillhet. Tillkalla läkare! Utrym området vid utsläpp. Använd andningsapparat med egen behållare inom området tills man är säker på att faran är över. Ventilera utrymmet. Behållaren kan explodera vid hög temperatur. Vid brand eller brandrisk kan alla kända släckningsmedel användas. Helium är inte brandfarligt i sig, men flaskorna kan explodera och skall omgående flyttas ur riskzonen eller kylas med vatten från skyddad plats.

Hantering av heliumflaskor

Heliumflaskor skall hanteras varsamt och skyddas mot onormal uppvärmning. Heliumflaskor får endast anslutas till utrustning avsedd får rådande tryck och aktuell gas. Heliumflaskor skall lagras med stängd ventil och påsatt ventillskydd. Varje enskild heliumflaska skall säkras så att de inte kan falla omkull och skada ventilen. Avlägsna inte etiketter eller annan märkning.

Ballonger & sån't - Tel 08-650 99 55

Vi kan ballonger!

Övriga Heliumfakta

Helium är en stabil gas och inga andra reaktioner med andra ämnen kan uppstå vid normal temperatur och hantering. Inga farliga omvandlings- eller nedbrytningsprodukter kan väntas uppstå. Det finns ingen kända miljö- eller ekotoxiologiska bieffekter av helium. Heliumflaskan kan/skall returneras till AGA för omhänder­tagande eller tömmas utomhus till atmosfären.

Densitet hos helium: 0,1785kg/m3
Relativ densitet hos helium: 0,1383 (luft=1)
Löslighet i vatten: 1,7
Heliumatomens massa: 4,002602u
Smältpunkt hos helium 0,95K (-272C)
Kokpunkt hos helium 4,22K (-268,9C)
Ljudhastighet i helium 970m/s vid 293,15K


Ungefärlig heliumåtgång vid fyllning av latexballonger

GasflaskaVolymNr 9Nr 10Nr 12Nr 14Nr 16
10 liter2000 liter300 st225 st110 st80 st50 st
20 liter4000 liter600 st450 st250 st150 st100 st
50 liter10000 liter1500 st1100 st600 st400 st250 st

Heliumåtgång stora ballonger

GasflaskaVolym80cm120cm165cm200cm
10 liter2000 liter6 st2 st1 st-
20 liter4000 liter11 st4 st2 st-
50 liter10000 liter37 st11 st5 st2 st

Flygtid och lyftkraft

BallongFlygtidFlygtid "Hi-Float"Lyftkraft
Ballong nr 96 tim--
Standardballong nr 1010-12 tim1-2 dagar5 gram
Ballong nr 1212-20 tim2-3 dagar9 gram
Ballong nr 1424-32 tim3-6 dagar22 gram
Ballong nr J802-4 dagar6-10 dagar340 gram
Ballong nr J1104-7 dagar10-21 dagar550 gram
Ballong nr J1456-12 dagar-1300 gram
Ballong BLAST5-7 dagar-4000000 gram